Stadgar

Stadgar för Vindelns Hundklubb

Inledning:       
Vindelns Hundklubb (VHK) är en självständig och ideell förening, det vill säga inte ansluten till någon riksorganisation. Genom kurser, sammankomster och aktiviteter vill klubben ge ökad kännedom om hundens beteende, vård och utbildning, samt berika medlemmars hundägande. VHK välkomnar alla hundar, oavsett ras, blandras, ålder eller storlek.

VHKs angelägenheter handhas av en verksamhet som skall ha sitt säte i Vindelns kommun

 

§1. Mål

Att främja goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet i Vindelområdet genom att:

+ väcka intresse för och samla hundägare genom gemensamma aktiviteter med hunden.

+ jobba för att hundägare i vindelområdet ska ha ett eget forum/samlingsplats för hundaktiviteter.

+ främja en hälsosam hundhållning.

+ informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

+ bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hund ägandet.

+ skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hund ägandet.

+bedriva ungdomsverksamhet.

+bedriva verksamhet med hund, riktad mot personer med funktionshinder.

 

§2.  Verksamhet

För att nå de uppsatta målen ska klubben:

+ erbjuda lokala träningstillfällen i olika former för hund och förare i Vindelområdet.

+ ge medlemmarna service och stöd i arbetet med hunden.

+ utbilda instruktörer, hundägare och hundar.

+ anordna verksamheter i enlighet med VHKs mål

 

 

§3. Medlemskap

Alla som till föreningen erlagt stadgad årsavgift är medlem i föreningen. Årsavgiften fastställs på årsmötet.

Medlemskap upphör: Om medlem begär sitt utträde ur klubben. Om inte medlemen inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Klubbmedlem som bryter mot dessa och/eller på annat sätt vanhedrar klubben namn kan uteslutas. Det är styrelsens uppgift att bedöma anmälan och kalla till extra medlemsmöte om så behövs och därefter verkställa beslutet.

 

§4. Organisation

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmöten är styrelsen dess verkställande organ.

 

§5. Verksamhetsår

Klubbens verksamhets och räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§6. Årsmötet

Till årsmötet kallas samtliga medlemmar. Årsmöte avhålls i februari eller mars månad. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast 30dagar innan sammanträdet med angivande av tid och plats för detta. Kallelsen ska utfärdas på sådant sätt att alla medlemmar haft möjlighet att tillgodogöra sig denna. Förslag till dagordning ska delges medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet.

Styrelsen skall senast 21dagar innan årsmötet överlämna klubbens räkenskaper, protokoll från styrelse och medlemsmöten samt verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning. Revisorerna skall efter granskning av dessa redovisa berättelse över Styrelsens förvaltning under verksamhetsåret. I sin berättelse skall revisorn föreslå årsmötet att till-eller avstyrka ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast 31december föregående år. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Vid årsmötet äger varje medlem som erlagt årsavgift rösträtt. Röstning via fullmakt är ej tillåtet. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fodras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stödjs av tjänstgörande ordförande.

 

Dagordning

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, om denna inte är närvarande, av den som styrelsen utser. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller, om denna inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna

3. Val av protokollförare

4. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fastställande av dagordningen

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Föredragande av verksamhetsberättelsen

8. Föredragande av revisionsberättelsen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

11. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7.

12. Val av två revisorer jämte ersättare.

13. Val av valberedning, 2st ordinare, varav en sammankallande samt 1 ersättare

14. Motioner och skrivelser

15. Rapporter

16. Övriga frågor. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 15 kan, om årsmötet så beslutar ärendet tas upp till behandling men ej till beslut.

 

 

 

§7. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer:

Ordförande för 1år

Ledamöter 4st, 2st för 2år samt 2st för 1år

Suppleanter 1-2st för 1år

Styrelsen utser inom sig sekreterare samt kassör.

Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Beslutande styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under deras förvaltning, även för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit i och mot de icke till protokollet antecknat i avvikande mening.

Styrelsen får inom eller utom sig utse arbetsgrupper/kommittéer för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller vid förhinder från denna, från annan ledamot.

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger/år. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför, då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsen beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stödjs av tjänstgörande ordförande.

 

§8. Styrelsen uppdrag

Styrelsen skall:

1. förvalta klubbens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i klubbens stadgar.

2. Företräda klubben inför myndigheter, organisationer m.fl. .

3. Besluta i sådana frågor som enligt denna stadga ej skall föreläggas medlemsmötet eller ej av sådan vikt att de bör föreläggas på medlemsmötet.

4. Bereda ärenden som skall föreläggas medlemsmötet.

5. Verkställa medlemsmötets beslut.

6. Fastställa tid och plats för medlemsmöte.

7. Avgiva verksamhetsberättelse för det sistförflutna året vid årsmötet.

8. Förvalta klubbens tillgångar samt föra fullständiga räkenskaper över klubbens ekonomi, vilka vid räkenskapsårets slut sammanförs och bifogas verksamhetsberättelsen.

 

§9. Medlemsmöte

Medlemsmöte, utöver årsmötet, sammanträder då Styrelsen finner detta lämpligt och erforderligt samt eller då minst 10 % av medlemmarna skriftligen begärt detta.

 

§10. Stadgeändring

För ändring av denna Stadga fodras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, var av det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag från medlem skall ingivas till styrelsen senast 31/12 året före årsmötet. För beslut om stadgeändring fodras att minst 2/3 av vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar biträder förslaget.

 

§11. Upplösning

För upplösning av klubben fodras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får avhållas tidigast 6månader efter de första. För beslut om upplösning, fodras att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna, vid vardera mötet, biträder förslaget.

Vid klubbens upplösning skall klubbens alla tillgångar, såväl banktillgångar som lös egendom, förvaltas av Styrelsen. Till dess att alla kostnader för klubbens räkning är betalda. Därefter skänks resterande pengar till ett lämpligt ändamål som styrelsen väljer.